Statement zur Reprise vum Championnat

Statement zur Reprise vum Championnat

Statement vum CA zur Reprise vum Championnat (english version below):

Léiw Telstar Community an Supporteren,
 
Nom Communiqué vun der FLBB, dass d’Saison weidergespillt gëtt, an dëst ouni Op- an Ofstig, hunn mir eis mat der Ekipp an dem Coach zesummegesat an sinn zur Decisioun komm, dass mir bis zum Enn vun dëser Saison, ouni Profispiller spillen! 
Dës Decisioun huet souwuel finanziell, sportlech, wéi och moralesch Ursaachen.
 
Vum finanziellen Standpunkt ausgesinn, ginn mer dëst Joer Suen net aus, déi mer d'nächst Saison méi sënnvoll kënnen investéieren.
Sportlech sinn mer der Meenung, dass mer an nächster Zukunft, wuel nie méi esou eng Geleeënheet kréien, fir eisen lokalen Spiller esou vill Spillpraxis um héchsten Niveau kënnen z'offréieren.
Moralesch, dinn mer eis schwéier, an dësen ongewëssen Zäiten, Profispiller op Lëtzebuerg an engem confinéierten Environnement z'empfänken, ouni ze wëssen, ob déi sanitär Situatioun besser gëtt.
 
Mir sinn der Meenung, dass dësen Wee, den richtegen Wee ass an dass mer elo zesummen eis ob déi nächst Saison virbereeden kënnen an mussen. Mir hoffen weiderhin ob Är Ënnerstëtzung kënnen ze zielen. Eemol Telstar, ëmmer Telstar!!
 
Telstar CA
Dear Telstar community and supporters,
 
After the FLBB announced that the season will continue, and this without promotion or relegation, we met with the team and the coach and decided to play without professional players until the end of the season!
This decision has financial, sporting as well as moral reasons.
 
From a financial point of view, this year we will not be spending money that we can invest more meaningful next season.
Sportingly, we are of the opinion that in the near future we will never again have the opportunity to offer to our local players so much gaming practice at the highest level.
Morally, in these uncertain times, we find it difficult to welcome professional players in Luxembourg in a confined environment without knowing whether the sanitary situation will improve or not
 
We are of the opinion that this path is the right one and that we can and must prepare together for the next season. We hope to continue to count on your support. Once Telstar, always Telstar !!
 
Telstar CA