Merci Gilles, Merci Pol!

Merci Gilles, Merci Pol!

De Gilles Kerschen an de Pol Goebel hunn bekannt ginn, dass Sie fir d'nächst Saison op Stadtbredimus bei d'Musel-Pikes wiesselen.
Mir soen dem Gilles an dem Pol e groussen Merci fir hieren Asatz an deenen leschten Joeren an déi vill flott Matcher a Momenter déi mir mat hinnen zwee konnten erliewen. Fir hier perséinlech a sportlech Zukunft wënschen mir hinnen nëmmen dat Bescht! 
Eemol Telstar, ëmmer Telstar!!